Privacybeleid

Inge Verbrugghe verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kun je terecht bij Inge Verbrugghe op info@newencoaching.com.

Persoonsgegevens die we verwerken

Inge Verbrugghe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voornaam en naam

 • Bedrijfsnaam en btwnummer

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Voornaam, naam en telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Verwerkingsdoeleinden

Inge Verbrugghe verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling.

 • Het inschrijven voor een coachtraject, time-out of retreat via de website.

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder en/of updates van onze producten en diensten.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 • Inge Verbrugghe verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Inge Verbrugghe verbonden zijn of met enige andere partner van Inge Verbrugghe.

Inge Verbrugghe garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Je persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en je persoonsgegevens in een computerbestand te laten doorsturen naar jou of een andere door jou genoemde organisatie. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om een e-mail (met een kopie van je identiteitsbewijs zodat we zeker zijn dat dit verzoek tot inzage door jou is gedaan) te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@newencoaching.com.

Direct marketing
Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).